بۆچی تاکێ کورد و گەنج ژ سیاسەت و سیاسیان بێ هێڤینە

ل ده می چیای و شورش و شه راندا سه رکردین کوردان به ری خه لکی دکه فتن وه کی خه لکی ئاسایی جلوبه رگ و خارن ده ف خه لکی گوندی ده ست خوڤه دی ئینا ئه ڤه هاندانه ك بوو بو گه نج و تاکی کورد حه ماسه کا کوردینیئ بگریت و هیڤیه ك ب حوکمرانیا کوردی هه بیتن کودی شیتن هه می مافیت زه وتکرین وان بزڤرینیت و دژمنه ك زالم و دل ره ق دڤی ناڤبریدا هه بوو لی پشتی هاتنا ڤان بو ناڤ باژیری و ده ستپیکرنا سیاسه تی سه رکردین کوردان به ری خه لکی نه که فتن و….مژیلی کرینا ڤیلا و پرکرنا بانکان بون ژ ده رڤه و ب هه داردانا سامانی گشتی بین ..زاروکیت وان ژده رڤه دخینن و مژیلی ژیانا خونه نه باوه ری بی سیسته می خاندنی و نه یئ ته ندروستیئ نینه خورتان چ مافیت ده سپیکی بوانان ده سته به ر نه کرینه نه دامه زراندن و نه موچه و نه داهاته ك نینه خراپیا سیسته می خاندنی خراپیا سیسته می ساخله میئ وبریڤه برن و ده سپیك ترین مافژی کو که هره بو ئاڤن ئه ڤان ئاریشان ڤه کریه ئاریشا جڤاکی دیف خودا بئینیتن خورت و تاکی کورد باوری ب حکومرانیا کوردی نه ماو بئ هیڤیبون ژ ئالیه کی دندا هه بونا گه نده لی ل دامودزگهین حکومیدا هه ر به رپرسه کی ده یان که یسین گه نده لی هه نه ئه ڤه و سه دان هوکارین دین

 319 `بینراوه‌

كۆمینت بنوسه‌